hosted by tripod

 

 

E-mail this page to a friend

Tell me when this page is updated

 

 

Regalitatea şi Divinitatea

 

Tu vei paşte pe poporul meu Israel şi tu vei fi povăţuitorul lui Israel” (vechiul Testament. Regi II, cap.5 verset 2, din sfatul dat de batranii poporului lui David când a fost investit ca rege al celor 12 triburi ebraice) iar psalmistul cu harfa în mâinile sale a căutat plin de bucurie şi smerenie versetul: „Domnul e păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic; în păşuni verzi m-a aşezat, la apa odihnei m-a călăuzit” (din Psalmul 23, versetele 1-2).

 

În concepţiile demne de crezare şi totodată pilduitoare ale diverselor popoare antice din cele mai variate culturi atât din Lumea Veche, cât şi din Lumea Nouă descopertită mult mai târziu de Europeni între divinitate şi puterea din societate au existat din timpuri imemoriale o binecuvântată şi intrinsecă legătură. Aceasta şi-a manifestat trăinicia în buna chivernisire a vieţii publice în cele două situaţii opuse de dirijare unitară  a eforturilor traiului în comunităţi - monarhia sau republica.

Cazul cel mai frecvent de conducere a treburilor statelor până la revoluţia franceză l-a constituit monarhia şi de la ea încoace datorită unor multiple cauze generate de nenumărate erori ale unor capete încoronate a prins tot mai mult ideea constituirii de republici, care din antichitate până în zilele noastre nu au constituit modele perfecte de instaurarea a binelui comun pentru toţi supuşii acestei puteri. Republicile, mai cu seamă cele patronate de dictaturile de stânga şi de dreapta, au săvârşit, în plin secol al XX-lea socotit luminat de ştiinţă şi de raţiunea izvorâtă din ea drept o culme a culturii şi civilizaţiei omenirii, crime de neiertat. Este vorba de lagărele de concentrare naziste ce au săvârşit peste 6.000.000 de fărădelegi şi de gulagurile comuniste a căror victime se cifrează la un număr greu încă de stabilit undeva între 20.000.000 şi 60.000.000 de osâdiţi fără vină la privaţiuni, chinuri şi moarte. Toate monarhiile de pe acest pământ: chineze, bizantine şi romane, ca să amintim câteva din marile imperii ale lumii, în sute şi mii de ani nu au semănat atâta durere şi moarte cât au fost în stare să aducă pe această planetă republicile întemeiate pe ideologiile extremiste într-un singur secol!

Şi atunci ne întrebăm: în cazul unui popor credincios şi temător de Dumnezeu cum se pretinde a fi poporul român cu ce ar putea fi mai bună republica decât monarhia? Dacă ne aplecăm cu obiectivitate asupra istoriei noastre constatăm că în trecutul de secole cunoscut al istoriei am avut pe lângă domnitori răi şi mulţi stăpânitori buni pătrunşi de simţul dreptăţii de pildă Alexandru cel Bun sau unii mai aspri ca Vlad Ţepeş în zilele căruia nu s-a practicat furtul, dar mai cu seamă dintre cei care au fost înţelepţi şi ne-au lăsat frumoase ziduri de piatră şi înţelepciune precum a fost Neagoe Basarab cu minunată mănăstire Curtea de Argeş ridicată de Meşterul Manole ori nepreţuita carte a sa Învăţăturile către fiul său Teodosie. Şi nu putem încheia pomelnicul domnitorilor noştri plini de credinţă fără acel Constantin Brâncoveanu care nu s-a dat îndărăt împreună cu fiii lui de la moarte când a fost pus în faţa situaţiei de a se jertfi pentru credinţa în Christos.

Şi dacă mai facem un salt în istorie pentru a ne apropia încet, încet de zilele noastre ajungem la dinastia regală de Hohenzollern a României, care deşi la origini străină de neam a reuşit să se identifice cu interesele naţionale ale românilor din toate punctele de vedere.

Mai întâi de toate nu a uitat de cea mai mare menire a unei monarhii - menţinerea legăturii cu divinitatea. De aceea pe stema României din timpul regatului stătea scris pe o eşarfă „NIHIL SINE DEO” adică Nimic fără Dumnezeu. Primul lucru pe care comuniştii l-au şters din viaţa poporului român a fost dictonul de pe Stema României. Durerile pe care le plătim astăzi şi nevoile prin care trecem se datorează în cea mai mare parte eliminării lui Dumnezeu din viaţa socială a României timp de o jumătate de veac, timp în care cei fără de Dumnezeu s-au străduit să ne înveţe că dinastia de tip european care a unificat ţinuturile locuite de români într-un singur teritoriu unitar a pus bazele unei economii sănătoase, a sprijinit cultura prin „Fundaţiile regale”, a ridicat şcoli, spitale şi biserici.

Avem un urmaş înţelept al acestei dinastii pe Majestatea Sa Regele Mihai I, este de datoria fiecărui român cu acevărat patriot să-l spirijine din toate puterile ca pe Stema României să fie din nou scris cu litere de Aur „NIHIL SINE DEO!” şi atunci Pastorul cel bun! va face ca acest popor să nu ducă lipsă de nimic şi să fie cu înţelepciune călăuzit în rândul celorlalte popoare europene spre o multipla şi armonioasă dezvoltare economică, religioasă cu culturală. Români puteţi realiza acest lucru strigând cu toţii într-un singur glas: TRĂIASCĂ REGELE MIHAI I şi viitorul prosper al României!

Prof. univ. dr. VIOREL SORAN

 

 

 

Mihai fără Ţară

 

Nu numai cu pâine se hrăneşte omul, ci şi cu duh sfânt. Cuvintele acestea, desprinse din contextul lor evanghelic, ne vorbesc despre puterea hrănitoare, întaritoare a ideilor, ca şi a credinţelor. Deşi ideile nu par să dispună de puteri concrete, deşi ele par de cele mai multe ori dominate de o realitate materială constrângătoare, există totuşi idei-forţă. Ideea monarhică este una dintre acestea.

În contextul republican al structurilor politice din România actuală, ideea monarhică li se pare multora o relicvă a trecutului sau o utopie lipsită de valoare pragmatică. Unii pot să considere această idee ca depăşită, întovărăşindu-şi gândul la regalitate cu oftatul atât de românesc: “Eh, n-a fost să fie”, alţii pot să respingă ideea regalităţii cu brutală vulgaritate, nu mai puţin românească: “E un moft!”. Dar să depăşim atât nevolnicele regrete, cât şi tâfna mahalalei şi să ne angajăm într-o considerare mai gravă, mai lucidă a monarhiei ca idee.

Ideea politică, desigur, înainte de toate. Ea derivă din reflecţia asupra celei mai judicioase modalităţi de a asigura ordinea într-un stat, coeziunea socială, o bună reprezentativitate a ţării în contextul internaţional. Ideea monarhică se conjugă cu cea democratică, dovadă rolul de garant al democraţiei pe care-l joacă regalitatea în state moderne, dintre cele mai diverse, din Spania până în ţările scandinave.

Ideea monarhică are, de asemenea, un rol moral, formator. Ca atare, că nu este doar o concepţie politică printre altele, alături de altele. Nici o idee politică nu poate insufleţi, înobila precum cea monarhică. Dar la ce poate sluji o asemenea idee dacă nu se concretizeaza într-o realitate istorică? Ce rost are ideea monarhică fără un rege?

Regele acesta l-am avut. În zorii domniei sale, el a înfruntat curajos un adversar încă puternic, punându-şi viaţa în pericol. În acel moment, el singur a asumat răspunderea întreagă pentru soarta poporului său. Degajând ţara dintr-o alianţă nefastă şi orientând-o spre aliaţii ei fireşti, tânărul rege viza restaurarea independenţei sale, a integrităţii sale teritoriale, a libertăţilor democratice ale cetăţenilor ei. Pentru noi, contemporanii săi, Regele Mihai al României simboliza, întrupa o Românie liberă, democratică, integrată într-o Europă căreia îi aparţineam. Un timp încă, înainte de a fi exilat, Regele a fost servitorul suprem al unui popor tot mai rănit, al unei ţări tot mai pustiite. În faţa terorii roşii, el a fost ultimul apărător al drepturilor şi libertăţilor noastre. Ce tenebre s-au lăsat peste ţara noastră după plecarea silită a Regelui! Intrăm într-o noapte despre care nimeni, nici chiar cei mai pesimişti, n-ar fi crezut că va dura peste patru decenii. Dar, deşi silit să fie departe de ţară, Regele împărtăşea în surghiunul său toate suferinţele şi speranţele poporului său. Omul acesta de o rară nobleţe, chiar şi în lumea monarhilor, n-a compromis nici o clipă ideea monarhică pe care o încarna.

Mihai fără Ţară a rămas regele tuturor Românilor.

Tinerii care îl aclamaseră pe Regele tânăr sub ferestrele palatului său, în 1945-’46, erau camarazii săi de vârstă. Patruzeci şi mai bine de ani mai târziu, tot tinerii, fiii, dacă nu nepoţii celor de atunci, îl alungau din acelaşi palat pe unul dintre ultimii mărunţi tirani comunişti. Dacă nu l-au chemat îndărăt din exilul său pe Regele lor este pentru că puterea totalitară se străduise şi reuşise în mare măsură să elimine orice idee monarhică dintr-un popor greu traumatizat. Cât despre puterile instalate la cârma ţării după prăbuşirea celei comuniste, ele s-au întrecut fără excepţie în continuarea unei politici de obnubilare a maselor populare, de inşelare a lor cu privire la rostul, la valoarea, la demnitatea monarhiei. Merită o specială menţiune acuzatoare acel preşedinte al statului care, după ce, în calitate de candidat la înalta funcţie, a căutat să obţină prin declaraţii retorice graţiile monarhiştilor, s-a străduit să minimalizeze prezenţele „ingăduite“ în ţară ale Regelui, neavând nici măcar acea elementară omenie - virtute reputată a poporului nostru - prin care să-i asigure retrocedarea unui sălaş al său.

Dar, cu toate aceste ingrădiri şi răni şi umilinţe, Regele Mihai s-a întors şi se întoarce în România, pentru că aceasta e ţara lui. El se întorcea acasă, chiar dacă nu avea un acasă al său în această ţară. Căci, situându-se mult dincolo de aceste meschinării ale unor politicieni neghiobi, Regele se întoarce printre ai săi pentru că el nu a fost doar regele Românilor, el este, el continuă să fie Regele. Aceasta ţine de condiţia însăşi a regalităţii, de sensul profund al ideii monarhice. Regele poate să nu mai aibă nici un tron, în nici un palat. Cât timp întrupează cu demnitate ideea monarhică, el stă pe un tron nevăzut.

Îl priveam mai deunăzi pe Mihai al României lângă imensa rotativă nouă a României libere. Îl ascultam - un om atât de simplu şi la vorba, şi la port - rostind câteva cuvinte cu prilejul inaugurării aceste mirabile instalaţii. Nu eram mulţi în jurul său. Dar nu numărul fidelilor conferă autoritate unui suveran. Pentru mine şi pentru mulţi el încarna ideea monarhică, acea instanţă morală pe care nici un preşedinte de republică nu o poate reprezenta. Mi se va replica: la ce slujeşte, cu ce te ajută această idee? Nu este ea în afara realităţii, a durei realităţi curente? Or, tocmai această dură realitate istorică ne obligă să căutăm spre acele valori care să ne elibereze din servituţile ei. Într-o societate răvăşită, descompusă, mânată de racile, lipsită de modele - cum este din nefericire societatea românească din zilele noastre - Regele reprezintă tocmai demnitatea suverană spre care orice român ar trebui să nazuiască. Ideea monarhică este o nevăzută forţă care ne poate susţine pe calea redresării noastre.

Am avut un Rege. Avem un Rege.

 

Nicolae Balota

 

 

Back