SPERANŢA NOASTRĂ

 

Prin statul său, Societatea "Amicii Regelui Mihai" şi-a propus, încă de la înfiinţare, ca obiect de bază, recuperarea istoriei naţionale, falsificată în perioada ocupaţiei străine şi a regimului impus de Imperiul Sovietic.

Una din acţiunile concrete subordonate acestui obiectiv este şi activitatea realizată la una din şcolile din oraşul Arad în iunie 1998 ÎNAINTE de a fi apărut manualele şcolare noi de istorie prin care s-au făcut primii paşi atât în vederea înlăturării falsului cât şi pentru cunoaşterea faptelor reale care au dus la instaurarea unui regim totalitar în ţara noastră şi a consecinţelor rezultate de aici.

La baza structurării activităţii şcolare organizate a stat discuţia pe care Majestatea Sa Regele Mihai I a avut-o cu delegaţia Societăţii "A.R.M." când aceasta a fost primită de Majestatea Sa la Bucureşti în ziua de 6 Ianuarie 1998. De asemenea, îndemnul Majestăţii Sale pentru fiecare dintre noi de a întreprinde tot ce depinde de noi, de fiecare, pentru a schimba ceva din răul ce s-a produs în mai mult de o jumătate de veac de regim totalitar, a fost un imbold în efortul pe care l-am făcut pentru a scoate la lumină adevărul ascuns cu multă pricepere de slujitorii întunericului.

În 28 Noiembrie 1998, Majestăţile Lor, Regele Mihai şi Regina Ana, A.S.R. Principesa Margareta şi Principele Radu au primit la reşedinţa Mitropolitană din Timişoara o delegaţie a Societăţii "A.R.M.". Printre delegaţii prezenţi la întrevedere se aflau şi o parte dintre elevii care participaseră la realizarea activităţii prin care s-a urmărit recuperarea adevărului despre istoria naţională. În final, a fost înmânată o casetă video cu înregistrarea activităţii organizate cu elevii, Majestăţii Sale Regelui Mihai I şi A.S.R. Principesa Margareta.

Membrii delegaţiei au trăit clipe înălţătoare cu prilejul întâlnirii cu Suveranul. Momentul cel mai emoţionant s-a petrecut când Majestatea Sa a dat mâna cu fiecare elev prezent la întâlnire şi a ascultat cuvântul de mulţumire şi recunoştinţă al elevilor pentru primirea de care s-au bucurat.

De asemenea, elevii au exprimat recunoştinţa lor Majestăţii Sale pentru contribuţia pe care a avut-o personal la evoluţia evenimentelor din ţara noastră. În cuvântul pe care eleva Nina Cioroboiu din clasaa IV-a l-a rostit la această primire, a mai subliniat importanţa Regilor României în destinul poporului român şi în făurirea statului naţional român modern.

Astfel, prima fază a acţiunii s-a încheiat cu rezultate deosebit de încurajatoare. Dacă ea ar fi putut fi continuată prin popularizarea şi generalizarea experimentului şi ar fi fost însoţită de acţiuni la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi a mijloacelor mediatice (presa scrisă, dar mai ales cea audio şi video - T.V.), atunci s-ar fi putut spera că a început anevoiosul proces de înlăturare a perfidei propagande comuniste ce s-a exercitat asupra poporului român în cele cinci decenii de când asupra acestui colţ de lume au acţionat cele mai năprasnice presiuni de transformare a unei naţiuni în populaţie.

Birocraţia statului totalitar, care continuă să supravieţuiască şi după cei 11 ani care au trecut de la zdruncinarea acestuia, a stopat demersurile noastre, experimentul rămânând la faza de început.

Despre organizarea concretă, despre obiectivele propuse şi primele reacţii ale celor de care a depins valorificarea experimentului, se poate afla din cuvântul realizatorilor, care însoţeşte caseta video încă de la realizarea ei, adică iunie 1998.

 

Arad, 11 martie 2001

Înv. Florea Julan

 

 

 

 

 

RESTITUIRI

 

Realizatorii activităţii RESTITUIRI - Istoria României, 1866 - 1998, înv. FLOREA JULAN, înv. CARMEN BOLOŞ, prof. FLORICA JULAN - colaboratoare, au avut ca suport, atât al predării cât şi al recapitulării cunoştinţelor de istorie din perioada amintită - mai puţin manualul şcolar de clasa a IV-a, cum ar fi fost normal - cât, mai ales, un bogat material bibliografic din cărţi şi reviste de specialitate sau chiar din presă, şi din emisiunile specifice ale postului naţional de televiziune.

Am încercat să eliminăm, măcar parţial, ca bază de studiu, manualul oficial, deoarece acesta este editat înainte de 1989 şi reflectă, în cea mai mare parte, gândirea respectivei epoci. Modificările aduse acestui manual sunt minore şi, am considerat noi, nu exprimă adevărul istoric, ci mai degrabă îi torpilează.

Ceea ce ne-am propus să realizăm prin organizarea şi desfăşurarea acestei activităţi, a fost să ridicăm vălul de pe ISTORIA NOASTRĂ NAŢIONALĂ pe care, cu atâta profesionalism, au ştiut să-l aştearnă cei interesaţi şi să aducem în faţa elevilor, în primul rând, dar şi al acelora care se încumetă să vizioneze activitatea noastră O RAZĂ DE LUMINĂ în întunericul care, cu atâta temeinicie, a fost aşezat peste cei aproape 50 de ani de beznă comunistă.

Obiectivele pe care ni le-am propus le-am urmărit în planul muncii cu elevii în clasă, la lecţiile de predare şi la cele de recapitulare finală.

Pe un alt plan, cel al raportului dintre noi şi colegii noştri învăţători, ne-am propus un schimb de experienţă, un schimb de idei. Suportul pentru acest schimb de idei am încercat să-l oferim prin: 1) lecţia de recapitulare finală; 2) montajul compus din fragmente de filme documentare; 3) prin testul pe care l-am organizat, analizat şi înregistrat în timpul desfăşurării lui în clasă şi, în general; 4) prin toate informaţiile pe care le-am oferit cu prilejul organizării şi desfăşurării activităţii.

Valorificarea experimentului pe care l-am realizat, urma să se facă într-o întâlnire cu colegii învăţători de la şcoala noastră, şcoală la care s-a organizat experimentul, prin vizionarea înregistrării respectivei activităţi şi prin discuţii, dezbateri şi chiar ... confruntări de idei.

Dar... n-a mai urmat nimic. Dezbaterea a fost blocată de cei... "abilitaţi" să o facă.

Din dezbaterea, din confruntarea de idei care ar fi putut avea loc cu colegii noştri, mă refer la acei învăţători care şi-au exprimat dorinţa de a viziona şi discuta întreaga activitate, ne-am fi edificat în ce măsură am reuşit sau nu, în ce măsură am procedat corect sau, eventual, am greşit.

Noi, realizatorii acestei activităţi, susţinem că ceea ce am făcut NU este propagandă politică, după cum au afirmat câţiva învăţători şi unii "factori de răspundere", cu toţii complet neinformaţi asupra activităţii noastre, ci un efort de a aduce la lumină adevărul istoric despre vremuri mai îndepărtate sau mai apropiate. Cum, în cadrul acestui obiect de studiu, avem şi o activitate de1 / 2 oră pe săptămână de educaţie moral-civică, ne-am îngăduit să îmbinăm cunoştinţele de istorie cu cele dobândite la acest tip de lecţii.

Îndârjirea, vehemenţa sau chiar furia cu care ni s-a blocat schimbul de idei pe tema dată, cu aceia dintre colegi care s-au arătat interesaţi de organizarea, desfăşurarea şi conţinutul activităţii noastre credem că este, şi acest tratament ce ni s-a aplicat, o consecinţă a răului pe care l-a adus comunismul poporului român când, MAI GRAV decât distrugerea economică a ţării, a fost realizarea mutilarea morală a unui ÎNTREG POPOR prin răsturnarea brutală a scării valorilor, când minciuna, delaţiunea, hoţia au fost cultivate cu grijă (ştiinţific) sistematic şi perseverent şi ridicate la rang de politică de stat. Nu degeaba folclorul nou invocă mereu: “Şi în comunism s-au făcut lucruri bune”. Corect! Răul care s-a făcut, s-a făcut bine, s-a făcut temeinic. De aceea, poate, “vraja blestemului nu s-a destrămat încă” după cum spune filosoful Gabriel Liiceanu.

Mai devreme sau mai târziu vom afla, poate, părerea colegilor despre ceea ce am realizat, dacă activitatea noastră e mai mult sau mai puţin reuşită, mai mult sau mai puţin bună. Indiferent de reuşita sau nereuşita activităţii noastre, la câteva din adevărurile pe care am vrut să le afirmăm şi am încercat, după puterile noastre, să le demonstrăm, nu vom renunţa, cu toată ostilitatea acelora dintre colegii noştri care nu vor să înţeleagă vremurile pe care le-am trăit şi le mai trăim încă, în adevărata lor semnificaţie.

1. Alături de eroii pe care îi ştim şi îi cinstim, se cuvine să-i aşezăm cu evlavie pe eroii acestui neam din mormintele fără cruci şi din atâtea gropi comune pe care tăvălugul sovietic le-a răspândit pe tot cuprinsul ţării, în cea mai cumplită şi lungă încleştare armată cu monstrul roşu, mai ales în munţii patriei, ca şi a celor care s-au opus colectivizării, comunizării şi sovietizată ţării.

2. Nimic nu ne va schimba convingerea despre rolul hotărâtor al celui care, la 23 august 1944 şi până la 30 decembrie 1947. Regele MIHAI I al României, a întârziat comunizarea României şi a dus-o în imposibilitatea de a mai fi şi sovietizarea, precum Ţările Baltice.

3. Nu vom renunţa nici la gândul că Armata Roşie nu a fost una eliberatoare, ci una de OCUPAŢIE IMPERIALISTĂ. Ea are meritul de a ne fi adus cu sprijinul tancurilor şi al maşinii infernale numită N.K.V.D., uraganul pustiitor al comunismului. Când, totuşi, Armata Roşie s-a retras, pe pământul contaminat de ciuma roşie, ne-a lăsat o ARMATĂ ROŞIE AUTOHTONĂ care a acţionat şi mai devastator decât dezastrul produs de cele două războaie mondiale luate la un loc, după cum afirma Corneliu Coposu. Ea s-a format din nomenclatura de partid, din securitate, miliţie şi vârfurile armatei populare. Această ARMATĂ ROŞIE AUTOHTONĂ continuă să domine , ÎNCĂ, ţara noastră.

Şi, dacă tot a trebuit să ne preocupe problemele de educaţie moral-civică, nu putem fi indiferenţi nici de tranziţia dinspre comunism spre “nu ştiu ce” tranziţie, care tinde să se cronicizeze în stadiul de veşnică tranziţie.

Nu putem să nu fim preocupaţi în munca cu elevii - la clasă - sau în activitatea noastră de fiecare zi, de faptul că acea ARMATĂ ROŞIE AUTOHTONĂ a cuprins cea mai mare parte a structurilor statului, stat care a început să-şi dezvăluie din ce în ce mai mult caracterul de stat mafiot, decât de stat de drept, cum ne-am dorit.

În consecinţă, noi considerăm că dacă nu vom avea puterea să ne regenerăm ţesuturile sănătoase ale societăţii, dacă nu vom avea voinţa şi puterea de a distruge aceste structuri malefice, atunci viitorul nostru, viitorul ţării, ne apare din cale afară de sumbru. Exemplele le avem la o aruncătură de băţ de noi.

Dacă aceste structuri mafiote ne împiedică să gândim, ne împiedică să fim noi înşine, ne împiedică să trăim într-o lume normală, noi pledăm pentru DISTRUGEREA lor, pentru asanarea morală a societăţii în care trăim.

Datorită convingerilor noastre, îndemnul pe care l-am fi lansat colegilor noştri de a ieşi împreună şi de a-i ajuta şi pe alţii să iasă din noaptea totalitară a unei jumătăţi de secol de beznă comunistă, RĂMÂNE VALABIL.

Încă odată, înv. Carmen Florentina Boloş, înv. Florea Julan şi prof. Florica Julan mulţumesc celor ce sunt alături de noi în încercarea de descătuşare a conştiinţelor.

 

Arad, 9 iunie 1998             înv. Florea Julan

 

 

 

 

 

Majestatea Voastră!

 

Noi, elevii de la Şcoala Nr. 4 din Arad, ne exprimăm bucuria deosebită pentru prilejul pe care ni L-aţi oferit de a ne întâlni cu Regele nostru - care a avut un rol atât de important în istoria noastră, la sfârşitul celui de-al doilea război mondial.

Cu toate că, din manualul nostru de istorie nu am aflat mai nimic despre rolul deosebit de important pe care monarhia l-a avut în făurirea statului modern român...

... de la domnul învăţător am aflat, înaintea altor colegi de-ai noştri, că, deşi România, atât după unirea din 1859 cât şi după UNIREA cea MARE din 1 Decembrie 1918, a trebuit să înfrunte multe greutăţi, cea mai mare dezvoltare a cunoscut-o în perioada cât a fost cârmuită de regii din dinastia din care şi Majestatea Voastră descinde.

Dacă azi suntem în urma multor ţări europene, acest lucru îl datorăm celor 50 de ani de dominaţie a fiarei apocaliptice care a distrus nu numai bogăţiile ţării noastre, ci şi sufletul acestui popor, credinţa lui în Dumnezeu.

Din ceea ce am învăţat în şcoală, am înţeles că credinţa în Dumnezeu şi în valorile poporului nostru, între care monarhia se află în frunte, CONSTITUIE calea pentru ieşirea noastră din bezna fiarei roşii şi intrarea în NORMALITATE.

Timişoara, 28 Noiembrie 1998

Nina Cioroboiu - elevă în clasa a IV-a A a Şcolii cu clasele I-VIII - nr. 4 din ARAD

 

 

 

 

 

Casete informative

 

 

Pentru corespondenţă: Societatea "A.R.M.", C.P. nr. 190, O.P. ARAD 3,

Tel./Fax: 057/284723

Internet <monarchy_ro@angelfire.com

Tip. S.C. „GUTENBERG” S.A. Arad

 

Colectivul de redacţie:  CHOMIUC ARTUR, DEKANY ALEXANDRU, BOGDAN ALEXANDRU IOAN, ARISTIDE ANIŢEI, IOAN GHEORGHE JURCHESCU, CHIOREANU SANDA, VASILE V. TRIF, ELEONORA TRIF, LIDIA TOHER  SOMLEA VASILE FLORIN, PANDELICA RADEŞ, ALEXANDRU CĂRĂUŞU, ADRIAN CORDUNEANU, MIRCEA MUNTEANU, DRĂGAN OVESEA, LIVIU CANTOR, IOAN MIRCEA POPOVICI, IRINA BÂRZU, AUREL BRAZDĂ, RADU VASILE.

 

Publicaţie realizată de: SOCIETATEA "AMICII REGELUI MIHAI", UNIUNEA PENTRU REGELE MIHAI, FORMAŢIUNEA REGELE ŞI PATRIA - AUSTRALIA, MIŞCAREA PENTRU REGATUL ROMÂNIEI, SARMIS TIMIŞOARA A.C.F.S.R.M. SUA.

 

 

 

 

Back